Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Vatten

Havet

Musslor mäter miljögifter

Musslor mäter miljögifter

När Göteborgs hamninlopp skulle muddras befarade man att den kraftiga grumlingen skulle frigöra och sprida miljögifter i vattnet. Men hur skulle man mäta detta? Musslor och några nya mätinstrument löste problemet.

Läs mer >>

Giftiga båtbottenfärger hotar livet i haven

Giftiga båtbottenfärger hotar livet i haven

Fisk, blåstång och musslor fortplantar sig sämre. Mikroalger dör och snäckor byter kön. De giftiga båtbottenfärgernas effekter har har inneburit att reglerna mot dem successivt har skärpts i Sverige. Men fortfarande gungar många båtar med giftiga skrov på våra svenska vatten.

Läs mer >>

Musslor och höns hjälper till att rena hav

Musslor och höns hjälper till att rena hav

Näringsämnen som kväve och fosfor tas upp av plankton. Dessa äts sedan av musslor som i sin tur äts av höns. Detta enkla och självklara led räddar inte bara våra kustvatten. Det skapar också kretsloppsanpassade livsmedel, bland annat gula goda ägg.

Läs mer >>

Musselodling - Nytt verktyg mot övergödningen

Musselodling - Nytt verktyg mot övergödningen

Övergödning av våra vatten är ett miljöproblem som måste åtgärdas, vilket kräver stora insatser. Ökad tillförsel av växtnäringsämnen, främst kväve och fosfor, har orsakat en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Detta har i sin tur medfört en rad negativa effekter på havsmiljön som grumligt vatten, syrefria bottnar, förändrad artsammansättning och igenväxning av grunda vikar.

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Främmande arter i våra vatten

När hösten närmar sig samlar vi oss till kräftskiva för att, om man har riktig tur, få ta del av några egenhändigt fångade svenska flodkräftor. Det är nog allmänt känt att de kräftor vi köper nuförtiden oftast är utländska kräftor. Men hur är det egentligen med de kräftor vi fångar i våra svenska vatten? Det är högst sannolikt att också då få utländska kräftor i burarna! Liksom den amerikanska signalkräftan är en mängd andra vattenlevande organsimer införda i våra vatten. Både på gott och ont ...

Läs mer >>

Konstgjorda rev blir humrarnas nya bostäder

När inloppet till Göteborgs hamn skulle muddras skulle flera av humrarnas bostäder komma att försvinna. Därför föddes idén till sju konstgjorda rev, som sedan 2003 ligger färdiga för inflyttning. Och humrarna tycks gilla sina nya bostäder. Det kan dykaren och marinbiologen Bo Gustafsson glatt konstatera. Han har fått uppdraget att följa växt- och djurlivets utveckling på de nya reven under en femårsperiod.

Läs mer >>