Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Vatten

Inom temat Vatten kan du läsa om forskning som berör bland annat hav, sjöar, dricksvatten, avlopp, övergödning och försurning.

Avlopp

Forskare renar regnvatten på avvägar

Forskare renar regnvatten på avvägar

Någon har bestämt att det skall heta dagvatten. Underligt namn, kanske. Regndroppar på villovägar? låter om möjligt ännu underligare, men säger lite mer vad det handlar om. Dagvatten är helt enkelt regnvatten som behöver hjälp av människan för att hitta rätt.

Läs mer >>

Fiskodling i våtmarker renar avloppsvatten

Fiskodling i våtmarker renar avloppsvatten

Calcutta i Indien är en av världens största städer. Den har bytt namn och heter numera Kolkata. Här bor nästan 5 miljoner människor men megastaden har bara ett enda fungerande avloppsreningsverk.

Läs mer >>

Dricksvatten

Rent vatten i kranen

Rent vatten i kranen

Smakar det så kostar det. Därför är hummer dyrare än fiskbullar. Tryffel har ett högre pris än burkchampinjoner. Rysk kaviar kostar mer än Kalles. Men vårt allra vanligaste livsmedel tar nog ändå priset: Vatten på flaska är ungefär tusen gånger dyrare än det som rinner ur kranen.

Läs mer >>

Arsenik och grunda brunnar

Arsenik och grunda brunnar

I centrala Calcutta bor det 4,6 miljoner invånare. Under dagens arbetstimmar ökar befolkningen med ytterligare 2 miljoner - en svårlöst ekvation med tanke på vattenförsörjningen. För att möta det stora behovet byggs vattenverket ut i hög fart.

Läs mer >>

Havet

Musslor mäter miljögifter

Musslor mäter miljögifter

När Göteborgs hamninlopp skulle muddras befarade man att den kraftiga grumlingen skulle frigöra och sprida miljögifter i vattnet. Men hur skulle man mäta detta? Musslor och några nya mätinstrument löste problemet.

Läs mer >>

Giftiga båtbottenfärger hotar livet i haven

Giftiga båtbottenfärger hotar livet i haven

Fisk, blåstång och musslor fortplantar sig sämre. Mikroalger dör och snäckor byter kön. De giftiga båtbottenfärgernas effekter har har inneburit att reglerna mot dem successivt har skärpts i Sverige. Men fortfarande gungar många båtar med giftiga skrov på våra svenska vatten.

Läs mer >>

Musslor och höns hjälper till att rena hav

Musslor och höns hjälper till att rena hav

Näringsämnen som kväve och fosfor tas upp av plankton. Dessa äts sedan av musslor som i sin tur äts av höns. Detta enkla och självklara led räddar inte bara våra kustvatten. Det skapar också kretsloppsanpassade livsmedel, bland annat gula goda ägg.

Läs mer >>

Musselodling - Nytt verktyg mot övergödningen

Musselodling - Nytt verktyg mot övergödningen

Övergödning av våra vatten är ett miljöproblem som måste åtgärdas, vilket kräver stora insatser. Ökad tillförsel av växtnäringsämnen, främst kväve och fosfor, har orsakat en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Detta har i sin tur medfört en rad negativa effekter på havsmiljön som grumligt vatten, syrefria bottnar, förändrad artsammansättning och igenväxning av grunda vikar.

Läs mer >>

Vattenföroreningar

Hannar med ägg, honor med penis

Hannar med ägg, honor med penis

Kvinnor som använder p-piller utsöndrar hormonrester med sin urin. Dessa hormonpåverkande läkemedel kan oförstörda ta sig igenom reningsverken och sedan störa fiskarnas fortplantning. Man har hittat många exempel på missbildade fiskar.

Läs mer >>

Vattenresurser

Vattensituationen i Chile

Vattensituationen i Chile

Diskar du under rinnande vatten? Tar du halvtimmeslånga duschar? Vattnar du trädgården varje kväll när sommaren är som torrast? Det hade du nog inte gjort om du bodde i norra Chile.

Läs mer >>

Vattensituationen i Zimbabwe

Vattensituationen i Zimbabwe

I olika delar av välden ser man olika på naturens resurser och hur man bäst bör nyttja dem. Här i Sverige har vi ett Naturvårdsverk som ser till att vi inte fördärvar vår natur mer än nödvändigt. I andra delar av världen sköts detta av andra organ. I Zimbabwe sätter man ofta sin tillit till förfäderna

Läs mer >>

Egen vattenkran eller gemensam med grannarna?

Egen vattenkran eller gemensam med grannarna?

Att hämta vatten vid en gemensam kran eller brunn, att ibland vrida på kranen och ha vatten och ibland vara utan, det är vardagen för många av invånarna i Ghanas huvudstad Accra.

Läs mer >>

Övergödning

Övergödning – för mycket av det goda

Övergödning – för mycket av det goda

Varför är det alldeles grönt och slemmigt och luktar illa i strandkanten i skärgården om somrarna? Det är fintrådiga alger som, på grund av att de har för mycket näring, gör så att vikarna gror igen. Det är EN effekt av övergödning.

Läs mer >>

Västkusten hotas av övergödning

Västkusten hotas av övergödning

I flera fjordar längs västkusten är bottnarna döda och syret lågt eller helt slut. Flera decenniers utsläpp av kväve- och fosfor från industri, jordbruk, trafik och reningsverk har skapat övergödning. Fiskar, havskräftor och räkor dör eller flyr till friskare vatten.

Läs mer >>

Vad har din slemmiga badvik för samband med fisken på middagsbordet?

Vad har din slemmiga badvik för samband med fisken på middagsbordet?

Visst har vi alla känt av de slemmiga algerna när vi badat i havet? Och verkar det inte uppenbart att det är övergödningen som ställt till detta? Stora summor har satsats för att få bukt med dessa problem och övergödningen har faktiskt minskat. Ändå har mängden slemmiga alger när vi badar inte blivit mindre. Finns det andra förklaringar till problemet? Kanske är det inte enbart övergödningen som är boven i dramat.

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Främmande arter i våra vatten

När hösten närmar sig samlar vi oss till kräftskiva för att, om man har riktig tur, få ta del av några egenhändigt fångade svenska flodkräftor. Det är nog allmänt känt att de kräftor vi köper nuförtiden oftast är utländska kräftor. Men hur är det egentligen med de kräftor vi fångar i våra svenska vatten? Det är högst sannolikt att också då få utländska kräftor i burarna! Liksom den amerikanska signalkräftan är en mängd andra vattenlevande organsimer införda i våra vatten. Både på gott och ont ...

Läs mer >>
Navigering