Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

DDT

Diklordifenyltriklormetylmetan (DDT) är ett klorerat kolväte med två bensenringar. Paul Muller, som upptäckte dess insektsdödande effekt, belönades 1939 med Nobelpriset. 1943 började DDT användas i stor omfattning dels för att utrota insekter som spred sjukdomar, dels för att bekämpa skadedjur inom jord- och skogsbruk.

DDT bryts ner långsamt i naturen. Det lagras i fettvävnaden hos djur och människor och ackumuleras i näringskedjan från bytes- till rovdjur. DDT är klassificerat som miljöfarligt, giftigt vid förtäring och cancerframkallande. Det är också mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter/om-kemikalier/organiska-miljogifter/
http://sv.wikipedia.org/wiki/DDT

Senast ändrad 2010-04-16