Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

PAH

Högaromatiska oljor innehåller polyaromatiska kolväten, så kallade PAH. Det är en stor grupp av föreningar, varav många ger hälso- och miljöskadliga effekter. De flesta PAH som ingår i oljan är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande. Högaromatiska oljor används bland annat som mjukgörare i gummi.

Källor som sprider PAH

Bilavgaser, slitage av bildäck och slitage av vägmaterial är de största källorna till PAH i luften i de större städerna. Småskalig vedeldning, kreosotimpregnerat virke, fabriker som tillverkar gummi och bensinstationer är andra källor till spridning av PAH. En stor del av föroreningarna som sprids i luften hamnar slutligen i vattenmiljön, där de kan uppsamlas i sedimenten.

Läs mer: http://www.kemi.se/templates/Page____4439.aspx 


Variants

  • Polyaromatiska kolväten
Senast ändrad 2007-06-19
Navigering