Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kräver specialbehandling. Exempelvis sådant som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande och brandfarligt. Om hanteringen av farligt avfall inte går rätt till kan det innebära stora risker för både människor och miljö. Alla företag är skyldiga att se till att det farliga avfallet tas om hand på ett korrekt sätt genom att kontrollera att både transportör och avfallsmottagare har tillstånd för sin verksamhet. Detta regleras i miljöbalken och avfallsförordningen.Senast ändrad 2007-01-30
Navigering