Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Kväve

Ett grundämne med beteckningen N. Kvävgas, N2, förekommer rikligt i atmosfären där den står för 78% av volymen. Kväve är ett mycket viktigt gödningsämne, som ingår i många närsalter. Kväve är en av de viktigaste byggstenarna i allt biologiskt liv. Vid för mycket kväve inträffar övergödning av sjöar med igenväxtning som följd, vilket i sin tur ger syrebrist vid nedbrytningen av organiskt material.

Vid förbränning bildas kväveoxider som bidrar till försurningen. Utsläpp av kväveoxider från trafiken är den största kvävekällan.

Senast ändrad 2006-08-10
Navigering