Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Ordlista

Agenda 21

Ett globalt handlingsprogram för hållbar utveckling som antogs vid en FN-konferens i Rio de Janeiro 1992. I dokumentet betonas vikten av lokalt engagemang. Målet är att skapa hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja miljöhoten på jorden. Med begreppet Agenda 21 menas ”dagordning f ...

Akvifer

Ett naturligt underjordiskt lager, ofta sand eller grus, som innehåller vatten.

Algblomning

Inträffar normalt främst på våren och försommaren, men på grund av övergödning har under senare år kraftiga algblomningar även inträffat under sensommaren och hösten. Stora utsläpp av kväve och fosfor göder algerna vilket leder till onormala algblomningar. När algerna dör sjunker de till botten och ...

Antioxidant

Ämne som hindrar oxidation. När ett ämne oxiderar bryts det ner – som när järn rostar. En antioxidant skyddar alltså mot nedbrytning.

Bequerel

Mått på aktiviteten hos ett radioaktivt material. 1 bequerel innebär ett atomsönderfall per sekund.

Biobränslen

Förnyelsebara bränslen av biologiskt material, t.ex. ved, flis, etanol och biogas/metangas.

Bioenergi

Den energi som utvinns direkt eller indirekt av biologiskt material. Direkt utvinning är biobränslen som ved och flis. Indirekt utvinning av bioenergi är exempelvis jäsning till etanol och metangas.

Biogas

Bildas när organiskt material bryts ned av bakterier utan närvaro av syre. Organiskt material är till exempel gödsel, slam från reningsverk, hushållsavfall och växter. Gasen som bildas kallas metan. Detta kan ske kontrollerat i till exempel en rötgasanläggning eller okontrollerat i gödselstackar och ...

Biologisk mångfald

Alla arter av växter och djur som finns på jorden.

Biomassa

Den totala mängd organismer som finns på ett givet område, eller i en given volym vid en viss tidpunkt.

Biotop

Livsmiljö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal miljöfaktorer och är lämplig för vissa djur och växter.

Bränslecell

En bränslecell fungerar som ett batteri. Skillnaden är att bränslecellen kontinuerligt tillförs energi. Bränslet är vanligtvis vätgas, metanol eller etanol. I bränslecellen omvandlas kemisk energi till elenergi.

Dagvatten

Regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor, till exempel tak och gator, och för med sig ämnen som kan ha samlats där under lång tid.

DDT

Diklordifenyltriklormetylmetan (DDT) är ett klorerat kolväte med två bensenringar. Paul Muller, som upptäckte dess insektsdödande effekt, belönades 1939 med Nobelpriset. 1943 började DDT användas i stor omfattning dels för att utrota insekter som spred sjukdomar, dels för att bekämpa skadedjur inom ...

Dioxiner

Ett samlingsnamn för 210 klororganiska ämnen med ungefär samma uppbyggnad, varav 12 är mycket giftiga. Dioxinerna lagras i kroppen, ger fosterskador och anses orsaka cancer.

Ekologi

Läran om de levande organismerna i förhållande till sin omgivning.

Ekosystem

Ett mer eller mindre avgränsat område för levande organismer och deras livsmiljö.

Energiskog

I Sverige är energiskog för det mesta salix, en särskilt snabbväxande variant av sälg.  Salixen skördas redan efter 4-5 år.

Etanol

En alkohol, mera känd som vanlig sprit. Etanolen kan framställas ur biobränslen och användas som alternativ till bensin eller diesel. Framställningen kan ske genom jäsning av kolhydrater från jordbruksprodukter, men intresset kommer i framtiden att riktas mot framställning ur träråvaror. Motoretanol ...

FAO - Food and Agriculture Organization

FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, är FN:s fackorgan för livsmedels- och jordbruksfrågor. FAO:s mål är att höja närings- och levnadsstandarden i världen, att förbättra produktionen och distributionen av livsmedel och andra produkter från jordbruk, skogsbruk och fiskerinäri ...

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kräver specialbehandling. Exempelvis sådant som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande och brandfarligt. Om hanteringen av farligt avfall inte går rätt till kan det innebära stora risker för både människor och miljö. Alla för ...

Fenoler

Molekyl som består av sex kolatomer i en ring, bensenring, dit en eller flera OH-grupper är kopplade.

Fission

Även kallat kärnklyvning. Klyvning av ett tungt grundämne till två eller flera nya. Klyvningen utlöses av bombarderande neutroner. Vid klyvningen utvecklas stora mängder energi, joniserande strålning och nya, fria neutroner. Fissionsreaktionen är den reaktion som utnyttjas i dagens kärnkraftverk och ...

Fjärrvärme

System för uppvärmning av hus som innebär att varmvatten transporteras i rör från ett centralt värmeverk till byggnaderna för att värma upp dem.

Flamskyddsmedel

Medel som hindrar lågor att blomstra.

Fosfor

Grundämne med beteckningen P som är ett näringsämne för cellerna i levande organismer. I för stora mängder kan fosfor orsaka övergödning.

Fossila bränslen

Till de fossila bränslena räknas olja, kol och naturgas. Dessa bildades för miljoner år sedan av döda växt- och djurdelar. (Fossil är döda växter och djur som har förstenats)
När de dog blev de liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom täcktes de av andra avlagringar, till exempel sand oc ...

Fotosyntes

Med hjälp av ljuset från solen bildar gröna växter energi och syrgas ur vatten och koldioxid. Processen kallas fotosyntes och är en förutsättning för allt liv på jorden.

Freon

Ett handelsnamn för vissa CFC (klorfluorkarboner). Det används som köldmedium i kyl-, värme- och klimatanläggningar (exempelvis i värmepumpar). Problemet med freoner är dess ozonnedbrytande och klimatpåverkande egenskaper. Genom lagstiftning håller freoner nu på att avvecklas.

Fusion

Kallas även kärnsammanslagning. En reaktion mellan två lätta atomkärnor som leder till att en ny atomkärna med större massa än någon av de ursprungliga bildas. Samtidigt frigörs stora mängder energi.

Förnybar energi

Energi från källor som kontinuerligt förnyas, som sol, vind, vatten och biobränslen.

Försurning

Om pH-värdet i mark och vatten sjunker sker en försurning vilket bidrar till att förutsättningarna för liv försämras eller att arter till och med dör ut. Försurning kan bero på surt nedfall, det vill säga att regnet fört med sig syror, till exempel svavelsyra, salpetersyra eller saltsyra. Syrorna bi ...

GMO

Genetiskt modifierade organismer.

Grundvatten

Vatten som finns under marken, i sprickor i berggrunden och i jordlager.

Grundämne

Ämne som är uppbyggt av ett enda slags atomer.

Gränsvärden

Fastställda högsta tillåtna värden för till exempel föroreningar i luft eller vatten.

Hybridbil

Bil som drivs med en elmotor som samverkar med en annan, för det mesta bensindriven, motor. Bensinmotorn driver bilen och laddar batteriet. Vid låga varvtal går enbart elmotorn, medan bensinmotorn kopplas in vid högre varvtal.

Hydroider

Hydroider är små kolonibildande djur som är fastsittande och fångar mat med varsin tentakelkrans. De tillhör nässeldjuren, såsom även koraller och maneter gör. Det som nässeldjuren har gemensamt är nässelceller. Se bild och läs mer på: http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/arter/cnidaria/hydrozoa/oli ...

Hydrologi

Läran om vattnets kretslopp i naturen.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras vanligen som ”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Definitionen kommer från Världskommissionen för Miljö och Utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen.

Icke förnybar energi

Energi från kärnkraft och fossila bränslen.

Klimat

Genomsnittliga väderleksförhållanden inom ett större landområde eller atmosfärens genomsnittstillstånd på en plats under en viss tidsrymd. Alltså en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått.

Koldioxid

Koldioxid är en färg- och luktlös gas med den kemiska formeln CO2, dvs gasmolekylerna består av en atom kol och två atomer syre. Koldioxid bildas vid i stort sett all förbränning. Människor och djur andas ut koldioxid eftersom nedbrytningen av mat också är en slags förbränning. Växter tar upp koldio ...

Kvicksilver

Ett metalliskt grundämne med beteckningen Hg som är mycket giftigt. Kvicksilver kan skada nervsystemet och orsaka stora miljöskador. Eftersom det är ett grundämne kan det aldrig brytas ned eller förstöras genom kemiska reaktioner. Det kvicksilver som vi en gång spridit i miljön utgör ett hot mot män ...

Kväve

Ett grundämne med beteckningen N. Kvävgas, N2, förekommer rikligt i atmosfären där den står för 78% av volymen. Kväve är ett mycket viktigt gödningsämne, som ingår i många närsalter. Kväve är en av de viktigaste byggstenarna i allt biologiskt liv. Vid för mycket kväve inträffar övergödning av sjöar ...

Kyotoprotokollet

En lagligt bindande överenskommelse mellan ett stort antal länder om att minska sina utsläpp av växthusgaser med sammantaget 5,2 procent under perioden 2008-2012 jämfört med utsläppen 1990. Protokollet har fått sitt namn utav att det antogs i den japanska staden Kyoto.

Livscykelanalys

Att studera en produkt under dess livstid, från råvara till avfall, och mäta dess miljöpåverkan. Förkortas LCA.

Metanol

En alkohol som är mycket giftig, även känd som träsprit. Metanol används som lösningsmedel och kan också användas som fordonsbränsle. Metanol är ett mycket rent bränsle, men det bildas dock formaldehyd i avgaserna.

Miljöbalken

Svensk miljölagstiftning som kom 1999.

Miljögifter

Miljögifter är ett samlingsnamn på många typer av ämnen som är skadliga för biologiskt liv. Miljögifter anrikas i näringskedjorna och är väldigt stabila dvs de bryts ner väldigt långsamt och därmed orsakar de stor skada på miljön. I och med att de är stabila ämnen kan de transporteras långa sträckor ...

Miljömål

Sveriges riksdag har satt upp 16 miljömål för att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Naturgas

Gas som hämtas ur jordskorpan. Naturgas är ett fossilt bränsle och har liksom kol och olja bildats av växter och andra organismer, som omvandlats i marken under många miljontals år under påverkan av högt tryck och hög temperatur. Naturgasen består i huvudsak av metan. Kallas även för fossilgas.

Naturvårdsverket

Central förvaltningsmyndighet på miljöområdet vars arbete syftar till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i miljökvalitetsmål och strategier som riksdagen har fastställt. www.naturvardsverket.se

Närsalter

Gödslande ämnen. De viktigaste är några av de så kallade makronäringsämnena kväve, fosfor och kalium. Dessa ämnen göder sjöar, vattendrag och hav.

Organiska föroreningar

Kemiska föreningar som innehåller kolatomer.

Organiskt material

Material som ingår eller har ingått i levande organismer. Allt organiskt material innehåller kol.

Organism

En kropp med liv. Växter, svampar och djur är organismer.

ozon

O3, är en gas bestående av 3-atomiga molekyler av syre. Gasen är giftig och är en hälsofara när den förekommer på marknivå , men högt upp i atmosfären fyller den livsviktig funktion som avskärmare av skadlig solstrålning,

Ozonskiktet

Det skikt av ozon som finns i de högre luftlagren på 20-25 km höjd. Ozonet i de högre luftlagren är, till skillnad från marknära ozon, inte skadligt, utan nödvändigt för att skydda livet på jorden från solens ultravioletta strålning.

PAH

Högaromatiska oljor innehåller polyaromatiska kolväten, så kallade PAH. Det är en stor grupp av föreningar, varav många ger hälso- och miljöskadliga effekter. De flesta PAH som ingår i oljan är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande. Högaromatiska oljor används bland annat som mjukgörar ...

PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet.PCB-föreningar är fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad.Användningen av PCB förbjöds i Sverige 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av des ...

Predatorer

Djur som dödar och äter andra djur.

Producentansvar

I Sverige har vi producentansvar inom fem områden: förpackningar, däck, returpapper, bilar och elektriska och elektroniska produkter. Det innebär att de som producerar måste ta ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden så att produkterna utvecklas i en mer miljöanpassad riktning och att ...

Radioaktivitet

Ett fysikaliskt fenomen när atomkärnor spontant sönderfaller i mindre delar samtidigt som de avger joniserande strålning.

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radium finns i mark, byggnadsmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Av radon bildas i sin tur radondöttrar. Det är strålningen från dessa, som vid inandning under lång tid, kan ge upphov till lungcancer. ...

Reaktor

En anläggning där en kontrollerad kedjereaktion av kärnreaktioner sker. För att utvinna elektrisk energi hettas vatten upp till ånga med hjälp av den värme som utvecklas vid kärnklyvningarna. Ångan driver sedan en turbin som i sin tur driver en generator som genererar el.

Sanera

Befria från skadliga ämnen.

Sediment

Material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs-, flod- och sjöbottnar.

SMHI

Myndighet under Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet som tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. SMHI står för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. www.smhi.se

Stratosfären

Skikt i atmosfären cirka 10-50 kilometer från jordens yta.

Torium

Ett tungt radioaktivt grundämne som förekommer i jordskorpan i ungefär samma utsträckning som uran. Torium har den kemiska beteckningen Th. Den mest långlivade isotopen, torium-232, har en halveringstid på 13,9 miljarder år.

Tungmetall

En metall eller legering med högre densitet än 4500-5000 kg/kubikmeter. De flesta tungmetaller är giftiga, t.ex. kadmium, kvicksilver och bly.

UNEP

FN:s miljöprogram. UNEP bildades år 1972 och arbetar bland annat med att främja internationellt samarbete och föreslå politik inom miljöområdet, samordna och ge vägledning för miljöverksamhet inom FN-systemet och övervaka genomförandet samt övervaka miljösituationen i världen och se till att interna ...

Uran

Ett tungt radioaktivt grundämne där alla isotoper är radioaktiva. Uran har den kemiska beteckningen U. Uran förekommer i många mineraler, och fyndigheterna är spridda över större delen av jorden.

UV-strålning

En skadlig del av solens strålning. För mycket UV-strålning kan ge hudcancer och ögonskador. Ozonskiktet skyddar mot UV-ljus.
Senast ändrad 2006-10-24