Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Leksaker

Från vaggan till graven

Om man följer en produkt från vaggan till graven och mäter all dess miljö­på­verk­an på vägen, då gör man en livscykelanalys. De som jobbar med livs­cykel­analyser använder istället förkort­ning­en LCA. Allt ska räknas med – alla resurser som går åt och alla utsläpp som sker, från och med att man hämtar råvaran tills resterna kommer tillbaka till naturen.

Om man gör en fullständig LCA kan det bli 200 olika mått och uppgifter som ska samlas ihop – från järn, olja och mineraler till koldioxid och kväveoxider. Sedan gäller det att presentera resultatet på ett begripligt och användbart sätt. Handlar det om miljöpåverkan från en dryckesförpackning kan man ange resultatet per tusen liter dryck, är det ett transportmedel anges resultatet per personkilometer. Utsläppen grupperas under olika miljöproblem, till exempel räknas flera ämnen som bidrar till försurning ihop till ett försurningsindex.

På samma sätt kan man räkna fram en växthuseffektpotential, ett mått för nedbrytning av ozonskiktet, ett för övergödning, ett resursmått för hur mycket naturresurser som förbrukats, uppdelat i förnybara och icke förnybara resurser.

Totalt kanske det blir ett tiotal mått. Ännu enklare vore om miljöproblemen kunde mätas på en enda skala så att man får ett enda miljömått. Det pågår arbete med att utveckla sådana miljömått, olika beroende på vad det ska användas till. Man måste också bli bättre på att beskriva och mäta komplicerad miljöpåverkan. Markanvändning är till exempel en enda kategori i en livscykelanalys men är samtidigt kopplat till andra problem som biologisk mångfald.

– Hur man gör LCA är ganska väl accepterat och vedertaget, säger Henrikke Baumann, som forskar på livscykelanalyser på avdelningen för miljösystemanalys vid Chalmers tekniska högskola.

– Det finns delar som är mer komplicerade. Det är svårt att avgränsa ett miljöproblem från ett annat.

Om man gör en livscykelanalys av en lastbil så är tillverkningen ett relativt litet problem jämfört med miljöpåverkan när lastbilen kör omkring på vägarna. Sedan blir det alltid svåra avvägningar om man jämför ett alternativ med ett annat och det ena innebär en massa nyinvesteringar och nyproduktion.

– Livscykelprincipen är ganska lätt att ta till sig på ett intuitivt sätt. Principen är lätt att förstå.

Vägen är målet

Än så länge görs inte LCA rutinmässigt för alla produkter, så det är inte självklart att det går att jämföra sina resultat med andra jämförbara produkter. Men under arbetets gång lär man sig mycket om hur mycket av miljöpåverkan som ligger hos leverantören, hur mycket som ligger hos de egna produkterna respektive i själva användningen eller när produkten blivit avfall eller ska återvinnas.

– Det kanske inte alltid är slutresultatet som är det viktigaste, utan vägen dit, säger Henrikke Baumann.

Det är mest större företag som jobbar med livscykelanalyser, men mindre företag kan få hjälp av miljökonsulter. En del företag jobbar med livscykelanalyser internt för att kartlägga de egna produkternas risker, hur effektiva produktionsprocesserna är och för att få idéer till produktutveckling.

Många företag har jobbat med LCA i 10-12 år, och Henrikke Baumann med forskarkolleger vill gärna se om LCA:n lever sitt eget liv på miljöavdelningen eller om den används i affärs- och produktutvecklingen. Det pågår forskning på hur LCA ska kunna användas när nya produkter utvecklas. Ska det vara fullständiga eller förenklade studier? I vilken form ska resultaten presenteras? Ska produktutvecklare eller särskilda specialister göra analyserna? Vilken typ av LCA ger mest resultat?

– Man har pekat länge på att produktutveckling är ett viktigt område för LCA. Utvecklingen går nu mot hur LCA ska användas, snarare än hur den beräknas.

Intervju med Henrikke Baumann, docent vid Avdelningen för miljösystemanalys, Institutionen för energi och miljö, Chalmers tekniska högskola.

Avdelningen för miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola

Foto: Kentaroo Tryman
Text: Malin Wahlstedt

Publicerad: 2003-08-19
Senast uppdaterad: 2010-04-28

Navigering